Vreme potrebno za izradu sajta

Vreme potrebno da se uradi jedan sajt zavisi od nekoliko faktora. Jedan od najvažnijih faktora koji uti ču na vreme.izrade sajta je Veličina sajta. Sasvim logično, što sajt ima više stranica, više vremena je potrebno za njihovu izradu. Sajt od 10 stranica može biti završen za 3-4.  dana, dok je za izradu sajta od više desetina ili stotina stranica, potrebno srazmerno više vremena.

Drugi bitan faktor koji utiče na rok izrade sajta je stepen pripremljenosti materijala. Dobro pripremljen materijal utiče da vreme izrade sajta bude kraće, a osim toga i sama cena izrade sajta je niža kod dobro pripremljenog materijala.

Još jedan faktor koji utiče na vreme izrade sajta su zahtevi klijenta šta želi na sajtu od funkcija. Kompleksan sajt zahteva više vremena za izradu od jednostavnog sajta.

Kod izrade sajta, držimo se dogovorenih rokova izrade. Rok obično računamo od vremena dostave materijala potrebnog za izradu sajta.